Bivelenhof – Bilzen

Masterplan, verkavelingsplan en begeleiding architectuurontwerpen voor de realisatie van 267 wooneenheden binnen het stedelijk woongebied vlak aansluitend aan de westzijde van het station van Bilzen
Binnen het stedelijk woongebied van deelplan 2 : Geïntegreerd stedelijk project Nieuwe stationswijk van het PRUP Afbakening KSG Bilzen werd in 2012 gestart met de opmaak van Masterplan voor de gefaseerde ontwikkeling van een plangebied van 8 ha 86 a 42 ca waarbij de ruimtelijke concepten van het PRUP nader werden uitgewerkt tot een duurzame woonwijk met een gemiddelde woondichtheid van 30,46 won/ha.
De ruimtelijke- functionele verankering in de directe omgeving enerzijds en de functionele verbinding met het stadsweefsel aan de overzijde van het spoor, de integratie van een sterke lineaire parkstructuur, differentiatie in publieke ruimte met sterke zichtassen op de watertoren en een stedelijke dichtheid vormen de uitgangspunten bij de opmaak van de verkaveling.
Met landschapsarchitect Caspar Slijpen in onderaanneming werd een concreet landschapsplan voor de niet bebouwde ruimte uitgewerkt. Geotec bvba nam het volledige infrastructuurdossier voor haar rekening.
In zitting van 18 december 2017 werd de verkaveling van 147 loten met in totaal 267 à 270 woonentiteiten in de vorm van 141 grondgebonden wooneenheden en 126 à 129 appartementen door het CBS Bilzen afgeleverd.
In juni 2019 werd op basis van het verkavelingsplan voor de projectzone 1 en 5 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen begeleid voor de realisatie van de eerste 42 grondgebonden ééngezinswoningen. Het betreft ontwerpen van architectenburo Bart Stevens, Pieter Verjans architecten, Buntinx-Pyncket architecten en MaMu-Architecten.