RUP Zonevreemde sport- en recreatieterreinen – Riemst

Opmaak gedetailleerde visie op zonevreemde sport- en recreatie binnen de gemeente op basis van het binnen het GRS opgestelde afwegingskader gekoppeld aan de opmaak van een RUP bestaande uit 7 deelplannen
In Riemst is een zeer sterk sportleven aanwezig en het gemeentebestuur wenste in iedere woonkern dan ook een volwaardige sportaccommodatie uit te kunnen bouwen daar de clubs nog steeds erg dorpsgebonden zijn en deze clubs een belangrijke functie binnen het dorpsleven vervullen. Op het gewestplan zijn slechts 4 gebieden voor dagrecreatie aangegeven nl. Genoelselderen, Riemst, Val-Meer en Vlijtingen. Door middel van een BPA kregen de sportterreinen van Millen (Elderenweg) en Riemst (Op ’t Reeck) de bestemming ‘sport- en spel’. De overige sportterreinen waren gesitueerd in woongebied, gebieden voor openbaar nut of zijn zonevreemd. Het RUP werd opgemaakt om de zonevreemde sportaccommodatie binnen de gemeente Riemst een juridische basis te geven. Het overgrote deel van de bestaande zonevreemde voetbalterreinen is gesitueerd in agrarisch gebied. Het betreft volgende deelplannen met volgende terreinen:
  • Deelplan 1: Voetbalterreinen in Genoelselderen
  • Deelplan 3:Zwembad te Millen
  • Deelplan 4: Voebalterreinen Val-Meer
  • Deelplan 5: Voetbalterrein Kanne
  • Deelplan 6: Voetbalterreinen Membruggen
  • Deelplan 7: Voetbalterreinen Zichen
    De basisdoelstelling is om een aantal lokale recreatiepolen te consolideren in de diverse woonkernen of clusters van woonkernen. Zo is er naast de gebundelde sportaccommodatie in Riemst en Vlijtingen bijkomende behoefte om ook in de woonkernen een volwaardige sportaccommodatie uit te bouwen. Deze volwaardige sportaccommodatie bestaat uit: een officieel plein gekoppeld aan een oefenplein, kleedkamers, berging en cafetaria en voldoende parkeeraccommodatie met aansluitend de mogelijkheid voor de inpassing van een klein speelveldje bij zones direct aansluitend op de kern of ene landschappelijke buffering naar het open landschap. Door het planologisch in orde brengen van de verschillende sportzones werd een nog niet ontwikkeld WUG in Herderen herbestemd naar Bouwvrij agrarisch gebied (BAG) ter compensatie van het ingenomen HAG (Deelplan AC4: WU Herderen (compensatie BAG)). Deelplan 2: voetbalterrein Vroenhoven werd op basis van de diverse ongunstige adviezen tijdens het Openbaar onderzoek bij de definitieve goedkeuring op de gemeenteraad op advies van de GECORO niet goedgekeurd. Op 12 november 2018 werd het RUP zonevreemde sport- en recreatie definitief vastgesteld op de gemeenteraad op basis van het gemotiveerd advies van de GECORO van 26 september 2018.