Sint-Lambrechts-Herk – Graaf de Brigodestraat

De projectsite situeert zich binnen het bouwblok Graaf de Brigodestraat, Papenakkerstraat, Sint- Truidersteenweg en Pastorijstraat. Voor dit bouwblok als voor de directe omgeving werd door BUUR een masterplan opgesteld. De studie voorzag in een bijsturing van dit masterplan waarbij er rekening wordt gehouden met een gefaseerde totaalontwikkeling aan de Graaf de Brigodestraat. Tevens werd er een landschapsplan opgemaakt voor de aanleg van niet-bebouwde ruimte van de totaalontwikkeling.
De bijsturing van het masterplan voorziet dat er op de site t.h.v. de Graaf de Brigodestraat assistentiewoningen worden ingepast. Deze kunnen in relatie komen te staan met het toekomstig op te richten RVT t.h.v. de centrumvoorzieningen. Door assistentiewoningen in te passen op de site aan de Graaf de Brigodestraat wordt het mogelijk deze assistentiewoningen in te zetten als een spil tussen enerzijds de begraafplaats en anderzijds de kerk (t.h.v. de kruising Pastorijstraat – Sint-Truidersteenweg). Bij de inplanting van de bouwvolumes voor deze invulling wordt een korrelgrootte en bouwhoogte voorgesteld die is afgestemd op de omgeving. Het plangebied wordt gekenmerkt door een sterk hellend terrein waarbinnen de op te richten bouwvolumes geïntegreerd worden en waarbij er een voldoende afstand wordt genomen ten opzichte van de perceelsgrenzen. Het parkeren wordt maximaal aan de rand ingepast.
Een belangrijk aspect binnen het masterplan van Buur zijn de trage verkeersverbindingen door het gehele masterplan. Het wordt als een opportuniteit gezien dat de verbinding vanuit het kerkhof over de Graaf de Brigodestraat heen wordt doorgezet binnen de zuidoostelijke zone van de site waarbij de ontwikkeling tevens voorkanten opricht naar deze trage verbinding. Deze verbinding wordt doorgetrokken tot aan de langzame verkeersverbinding ingezet vanaf de Pastorijstraat over de site Elkerlyc naar de achterliggende ontwikkeling. Deze langzame verkeersverbinding wordt ingepast binnen een groene parkstructuur. Bijkomend wordt voorgesteld de aansluiting t.h.v. de Pastorijstraat te herbekijken waarbij deze, in plaats van ten noorden van de parochiewoning deze, langs de zuidelijke zijde te leggen. Dit levert een meerwaarde op van de parochietuin naar de centrumontwikkeling.
Bijkomend wordt er een verdichting van het achterliggend gebied voorgesteld. Dit gebied wordt gekend met een diversiteit in grondeigenaren waarbij het masterplan is bijgestuurd om een gefaseerde ontwikkeling mogelijk te maken. De bijsturing van het masterplan betreft hier een voorstel voor de verdere verdichting van het binnengebied welke meer in lijn ligt met het verdichten van woonkernen nabij centrumvoorzieningen. Qua programmatische invulling wordt ingezet op geschakelde grondgebonden eengezinswoningen welke bijdragen aan een wandvorming van een kwalitatieve parkachtige groene binnenruimte. Vanuit de Graaf de Brigodestraat en de Sint-Truidersteenweg worden duidelijke ontsluitingszones gedefinieerd tot het binnengebied. Deze ontsluitingszones komen niet verder dan de op te richten bouwvolumes waarbij de auto zelf maximaal uit de kern van het binnengebied wordt geweerd. De kern van het binnengebied blijft haar identiteit als een groen binnengebied behouden maar zal toegankelijk worden gemaakt voor de langzame passant. De parkeerproblematiek zal binnen de ontsluitingszones worden opgelost. Vandaar wordt het plangebied aan de Sint-Truidersteenweg ruimer getrokken om de mogelijke parkeerproblematiek op te lossen aan de randen van de totaalontwikkeling.