Steenakkerstraat – Diepenbeek

Masterplan, ondersteuning  actualisatie woonbehoeftestudie, aanvraag tot Principieel akkoord, verkavelingsplan en begeleiding architectuur voor de gefaseerde realisatie van 96 duurzame wooneenheden als eerste duurzame wijk binnen Limburg
Het betreft de gefaseerde realisatie van 96 duurzame ééngezinswoningen in de deelkern Lutselus van de gemeente Diepenbeek binnen een plangebied met totale oppervlakte van 5ha 31a 00ca. In de eerste fase worden 20 sociale huurwoningen via CBO-procedure gebouwd voor de Hasseltse huisvestingsmaatschappij Hacosi door Machiels Building Solutions, 10 sociale koopwoningen, 20 bescheiden koopwoningen en 30 particuliere BEN-woningen.
Het volledige wegenisdossier wordt uitgewerkt en de uitvoering hiervan wordt opgevolgd door Geotec bvba.
Het betreft de eerste Limburgse woonontwikkeling die het traject ‘ Lerend Netwerk Duurzame wijken’ heeft doorlopen.
Op 11 oktober 2014 werd het principieel akkoord voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied “Steenakkerstraat” verleend door de bestendige deputatie onder voorwaarden.
Het betreft een ecologische woonwijk met energiezuinige grondgebonden ééngezinswoningen met een gemiddelde woondichtheid van 18,08 won/ha als voorbeeldproject op provinciaal niveau.
Het betreft  houtskeletbouw met laag E-peil ( E-peil van max. 45) die CO² neutraal gebouwd wordt. De knowhow van het centrum voor duurzaam bouwen wordt maximaal toegepast, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van alternatieve energie, maximaal regenwater wordt herbruikt, gekozen wordt om op een natuurlijke wijze het grijswater te zuiveren en te hergebruiken, maximaal wordt ingezet op gebruik van alternatieve vervoerswijzen en maximaal wordt ingezet op het hergebruik van afval door composteren, recycleren en hergebruik. De Dautenbeek wordt terug open gelegd en vormt de centrale drager door het plangebied waarbij het gemotoriseerd verkeer geclusterd aan de randen worden geïntegreerd. Er wordt gekozen voor een extensief beheer van streekeigen aanplant.
Op 27 november 2016 wordt de verkavelingsvergunning verleend door de bestendige deputatie onder voorwaarden.
Het Arrest van de Raad van Vergunningsbetwisting van 9 oktober 2018 verwerpt de vordering tot vernietiging van de verkavelingsvergunning verleend door de BD op 27 november 2016.
In zitting van 11 december 2018 rangschikt de raad van bestuur van de VMSW de offerte voor de bouw van de 20 sociale huurwoningen binnen de CBO11-procedure gunstig waardoor het project door kan naar de 3de fase van de onderhandelingsprocedure.